در پس کوچه های شهر

  • ۱۵۳۷

در پس کوچه‌های شهر
در تاریکی چشم نوازی
برایت تا سحر خواهم جنگید