مستند آدرس غلط

  • ۸۶۹

رأی‌سرنوشت | پادکست

  • ۱۰۴۶

این پادکستهای صوتی به همت تیم رسانه صدریون از نشست سیاسی دانشگاه آزاد اصفهان که در 21 فروردین 1400 برگزار شد، تهیه گردیده است. نشر این محتوا، صدقه جاریه است.

 

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

قسمت چهارم

 

قسمت پنجم

 

قسمت ششم

 

قسمت هفتم